KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1), zwane dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół w Medyni Łańcuckiej z siedzibą Medynia Łańcucka 105 37-126 Medynia Głogowska
 2. W Zespole Szkół w Medyni Łańcuckiej  wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, można się z nim skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: iodo@cuwczarna.pl lub poczty tradycyjnej /Medynia Łańcucka 105 37-126 Medynia Głogowska/
 3. Celem przetwarzania danych osobowych przez Zespół Szkół w Medyni Łańcuckiej jest wypełnianie obowiązków publicznych nałożonych przez przepisy prawa.

W przypadku danych osobowych dzieci jest to przede wszystkim realizacja zadań oświatowych, dydaktycznych i wychowawczych, zagwarantowanie dziecku bezpieczeństwa oraz wypełnianie obowiązku dotyczącego uzupełnienia i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej.

Zespół Szkół w Medyni Łańcuckiej  przetwarza również dane osobowe pracowników i kontrahentów w celu prawidłowej realizacji umów o pracę bądź innych umów zleceń.

W ramach wykonywania ustawowych obowiązków nasza szkoła przetwarza dane osobowe uczniów, ich rodziców lub opiekunów prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) lub art. 9 ust. 2 lit. g) RODO, czyli wypełnienia przez szkołę obowiązku prawnego, w ściśle określonych celach oraz zakresie, na podstawie konkretnych przepisów prawa.

Przepisy te znajdują się przede wszystkim w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2018 poz. 1457 ze zm.); ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2018, poz. 996 ze zm.); ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 o systemie informacji oświatowej (Dz. U. 2018, poz. 1900 ze zm.).W niektórych przypadkach podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów, ich rodziców lub opiekunów prawnych jest zgoda tj. art. 6 ust. 1 lit a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO. Zgoda taka może dotyczyć np. przetwarzania danych osobowych w zakresie wizerunku.

 • Szkoła nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
 • Szkoła będzie udostępniać dane osobowe, jeśli będzie się to wiązało z realizacją uprawnienia bądź obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Szkoła powierza również przetwarzanie danych osobowych określonej grupie podwykonawców np. firmie z zakresu usług BHP, firmie Vulcan-dziennik elektroniczny. Podmiotem przetwarzającym dane osobowe na rzecz szkoły jest również Centrum Usług Wspólnych w Czarnej, które wspiera naszą działalność od strony płacowej, księgowej i administracyjno-prawnej.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a następnie przechowywane – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych – przez czas określony w tych przepisach.
 • Ma Pani/Pan prawo:

– dostępu do swoich danych osobowych,

– sprostowania nieprawidłowych danych,

– żądania usunięcia danych,

– żądania ograniczenia przetwarzania danych,

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych,

– przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na zasadach przewidzianych w art. 20 RODO.

 •  W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Ma Pani/Pan prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 • W przypadku zgód, podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe. W przypadku umów, podanie danych jest konieczne dla zawarcia umowy.

Jeśli podanie danych wynika z przepisów prawa, to jest ono obowiązkowe. Niepodanie danych będzie wiązać się z konsekwencjami np. nierozpatrzeniem wniosku itd.

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

ZA POMOCĄ SYSTEMU MONITORINGU

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – informuję o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych za pomocą systemu monitoringu:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół w Medyni Łańcuckiej reprezentowany przez Dyrektora Zespołu Szkół  Adres: Medynia Łańcucka 105 37-126 Medynia Głogowska
 2. Administrator stosuje monitoring obejmujący obszar zewnętrzny budynku Zespołu Szkół w Medyni Łańcuckiej w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia -na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. 2018 poz. 996).
 3. Dane z monitoringu mogą być udostępnione jedynie w sytuacji, gdy zwróci się o to uprawniony na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa organ w ramach prowadzonego przez siebie postępowania (np. policja, prokuratura, sąd).
 4. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach.
 5. Okres przechowywania nagrań wynosi 3 dni od dnia nagrania.
 6. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych- e-mail: iodo@cuwczarna.pl lub pisemny na adres Administratora.
 7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Zespole Szkół w Medyni Łańcuckiej. Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

………………………..

ADMINISTRATOR