Majątek Zespołu Szkół im. Stanisława Pigonia na dzień 31.12.2021r.

1. Nieruchomość gruntowa zabudowana stanowiąca własność Gminy Czarna położona w miejscowości Medynia Łańcucka, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka o nr ewidencyjnym 819/1 o powierzchni 0,39 ha oraz część działki 821/1 o powierzchni 0,44 ha i wartości 43 208 zł.

2. Nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca własność Gminy Czarna położona w miejscowości  Medynia Łańcucka, oznaczona jako działka o nr ewidencyjnym  
829/1, 827/3, 825/4, 825/3, 824/1, 823/1, 822/1, 821/1, 786/4, 827/3 o powierzchni łącznej: 0,457 ha i wartość 18 461,40 zł.

3. Budynek zespołu szkół wraz z towarzyszącą infrastrukturą o wartości:  2 249 336, 58 zł.